MasatoshiPONY Koizumi CREW

PROFILE :

D.O.B

1980.1.20

SPONSORS

  • NOUS BMX
  • HOMMAGE

FROM

Kanagawa,Yokohama

LIVES IN

Kanagawa,Kamakura

Riding music

HOUSE

Comment

NO SEX NO VIOLENCE NO DRUG MORE POSITIVE THINGS :)

Team

PRO

Yu Yamamoto Tomokazu Mo-rich Morinaga Shinich Roshia Kiba Markus Schwital Misaki Gyaos Katagiri Yüki Sakai Keiji TAMAO Nakamura

AM

Ruan Tsuda Chongudomsab Pop Prasert Kazuki Udagawa

CREW

Quentin Pelorson Ryosuke NOZA Nozawa Masatoshi PONY Koizumi Naoya Wada Takahisa Mitaki Masataka Chu-ta Nakadai